د وسایلو پیژندنه

ورکشاپ

缝制车间

اتومات قابلیت ماشین

自动运模机

د اتومات سلیټینګ ماشین

自动拖布机

د اتوماتیک ښکته ډکولو ماشین

自动充绒机

د اتوماتیک قلمو ماشین

自动裁剪机

د ګرمۍ فشار ماشین

压烫机

فیوز ماشین

粘衬机